Skip to main content
NVO diskusijų platforma

Seimo nario Simono Gentvilo patarėja

Reda Kneizevičienė

reda.kneizeviciene@lrs.lt Tel. +37061121453 

Reda updated 14 days ago
Reda Kneizeviciene
NVO teisinis reguliavimas
Kovo 10 d. LR Seimo nariai Simonas Gentvilas ir Andrius Bagdonas LR Seime inicijuoja pasaulio lietuvių kultūrinę iniciatyvą PASVEIKINK LIETUVĄ, kuri skirta Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Kovo 11 –osios paminėjimui. Tokia iniciatyva, kurioje dalyvaus visos pasaulio lietuvių bendruomenės drauge su Lietuvos... (More)
Reda Kneizeviciene
NVO teisinis reguliavimas
Dalinuosi 2021 m. vasario 3 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu dėl perkančiosios organizacijos klausimo.

Pranešimas spaudai - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210014lt.pdf
Sprendimas - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237284&pageIndex=0&doclang=LT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4477006
Užklausime VPT kokia jų nuomone į šį ES Teisingumo Teismo sprendimą.
Reda commented 20 days ago
Ieškant Dalyvaujamojo biudžeto apibūdinimo.. Žmonių ryšiu grįsta bendradarbiavimo platforma, užtikrinanti laisvę, išlaisvinanti kūrybiškumą ir leidžianti realizuoti mūsų bendrą aplinką gerinančias idėjas įveiklinant savivaldos resursus. Dalyvaujamojo biudžeto platformoje dalyvauja žmonės, kažką kuriantys dėl kitų, nei finansinis atlygis, priežasčių. “Vos tik žmonės... (More)
Topics you might like

Projektai

4followers

Kompetencija

2followers

Renginiai

1follower

Labdara, parama

5followers